Astudiaethau Achos

Siarad â'ch meddyg yn gynnar achub eich bywyd chi

Graham Thomas

"Felly dyma ble roeddwn i, saith mlynedd yn ddiweddarach, ar ôl rhoi'r gorau i ysmygu ar ôl gwneud hynny am 50 mlynedd. Doeddwn i ddim mewn peryg o gwbl, roeddwn i'n teimlo'n dda ac yn edrych ymlaen at weddill fy mywyd ar ôl ymddeol. Ym mis Chwefror 2014, heb unrhyw rybudd o gwbl, fe gefais i bwl o niwmonia ac ar ôl cael triniaeth i glirio hwnnw fe gefais i ddiagnosis o ganser yr ysgyfaint. Ddwy fl ynedd ar ôl cael y driniaeth, rydw i'n teimlo'n dda nawr ac, yn ôl yr hyn mae pobl yn ei ddweud wrtha i, yn edrych yn dda. Peidiwch byth â meddwl 'fydd o ddim yn digwydd i mi' a pheidiwch byth â meddwl 'mae gen i ofn gofyn am help'. Mae pobl wych ar gael i roi triniaethau a gofal gwych. Fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun, rydych chi'n mynd drwy'r profi ad gyda'ch gilydd."

"Fe gefais i ddiagnosis o ganser yr ysgyfaint ym mis Mehefi n 2014. Roeddwn i'n byw yn iach, yn rhedeg yn rheolaidd, yn bwyta'n iach a doeddwn i ddim yn ysmygu. Fel y gallwch chi ddychmygu, roedd y diagnosis a'r prognosis yn gryn dipyn o sioc.

Ers hynny rydw i wedi cael cemotherapi, radiotherapi ac wedyn roeddwn i'n gymwys i gael llawdriniaeth. Fe gefais i lawdriniaeth ym mis Mehefi n 2015 a phedwar mis yn ddiweddarach fe wnes i gwblhau Marathon Eryri! Rydw i wedi cael sgans clir ers y llawdriniaeth ac rydw i wedi bod ar sawl gwyliau hyfryd ac wedi rhoi fy enw ar gyfer y marathon eto eleni!

Rydw i'n cael fy monitro'n rheolaidd ond yn falch iawn o fod yn gwneud mor dda."

Jane Holmes

Astudiaethau achos yn llawn

Clywch gan y bobl cafodd diagnosis digon cynnar:

Helpwch ni i wella'r dudalen hon