Graham Thomas - Ail gyfle ar fywyd

Rhaid i'r Rheolwr Cyfleusterau wedi ymddeol, Graham Thomas (70) o Eveswell yng Nghasnewydd, ddiolch i'w niwmonia am roi cyfle i feddygon ddarganfod canser yn ei ysgyfaint. Oni bai am ei salwch, mae'n bosib iawn y byddai wedi anwybyddu symptomau pwysig sy'n gysylltiedig â chanser yr ysgyfaint.

"Fe wnes i roi'r gorau i ysmygu am byth saith mlynedd yn ôl, ar ôl bod wrthi am 50 mlynedd. Roedd yn rhan o'r cynllun ymddeol i fyw bywyd iachach. Roeddwn i wedi dechrau seiclo, hyd yn oed, er mwyn cael bod yn ffit a bywiog! Roeddwn i'n teimlo'n dda ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at weddill fy mywyd.

"Ym mis Chwefror 2014, newidiodd fy mywyd a'r holl gynlluniau ar amrantiad. Fe wnes i ddioddef pwl o niwmonia, ac ymhlith y symptomau eraill, roedd peswch arna i, ac roeddwn i'n teimlo allan o wynt. Ar ôl cael triniaeth i glirio'r niwmonia, darganfu'r meddygon fy mod i wedi datblygu canser yn fy ysgyfaint. Roedd yn ergyd ofnadwy a dweud y gwir. Yn ffodus, oherwydd y profion yr oeddwn i wedi'u cael ar gyfer y niwmonia, cafodd y canser ei ddarganfod ac roedd modd i mi gael triniaeth. Roeddwn i wedi bod yn peswch yn gyson; os byddwch chi'n dioddef symptomau tebyg, peidiwch â'u hanwybyddu, ewch at eich doctor i holi cyn gynted ag y gallwch chi.

"Fe wnes i dderbyn triniaeth ardderchog a gofal a chefnogaeth gan fy ngwraig, Leigh, ein merch Cheryl, y tri o wyrion a'r grŵp cefnogi canser lleol. Bellach, ddwy flynedd ar ôl i mi gael triniaeth, rwy'n teimlo'n dda, ac yn ôl yr hyn y bydd pobl yn ei ddweud wrtha i, rwy'n edrych yn dda. Dwi hyd yn oed wedi mynd yn ôl ar gefn y beic eto.

"Rwy'n gobeithio y galla i wneud pobl yn ymwybodol o bwysigrwydd mynd i weld eu meddyg teulu os oes ganddyn nhw beswch cyson, ar ôl iddyn nhw glywed fy stori i. Mae darganfod canser yr ysgyfaint yn gynnar yn ei gwneud hi'n haws ei drin, felly peidiwch ag anwybyddu eich symptomau na gohirio dweud wrth eich meddyg.

"Peidiwch byth â meddwl 'wnaiff hynny ddim digwydd i mi', peidiwch â meddwl 'mae arna i ofn gofyn am help'. Gall unrhyw un ddatblygu canser yr ysgyfaint, waeth a ydych chi'n gyn ysmygwr fel fi neu'n athletwr proffesiynol."

Darllenwch astudiaethau achos eraill

Helpwch ni i wella'r dudalen hon