Jean Scull

Un wraig sy'n gwybod yn well na'r mwyafrif mor bwysig yw cael diagnosis a thriniaeth gynnar yw'r claf canser yr ysgyfaint 65 mlwydd oed, Jean Scull o'r Fenni yn Sir Fynwy:

"Rydw i'n gwybod o'r gorau beth yw'r effaith y gall canser yr ysgyfaint ei gael. Ces i ddiagnosis o ganser yr ysgyfaint tua diwedd 2013 am y tro cyntaf, a dydy fy nghyngor i ddim wedi newid - os ydych chi wedi bod yn peswch neu wedi teimlo'n gaeth eich anadl am fwy na thair wythnos, ewch i holi'r meddyg teulu ar y cyfle cyntaf. Mae'n bur debygol na fydd dim byd difrifol o'i le. Ond fe allai fod angen sylw ar rywbeth o hyd, ac os gewch chi ddiagnosis cynnar, gall y driniaeth fod yn llawer mwy llwyddiannus.

"Roeddwn i'n teimlo'n brin o anadl ac yn blino'n hawdd iawn pan benderfynais fynd i weld y meddyg teulu. Fe ges i fy anfon i gael pelydr-x ble dangoswyd fod rhan o fy ysgyfaint wedi dadchwyddo ar y chwith; cyngor y meddyg oedd bod yr ysgyfaint yn ailchwyddo o'u rhan eu hunain fel arfer ond er mwyn bod yn sicr, trefnodd i fi gael pelydr-x arall ymhen pedair wythnos.

"Ar ôl yr ail belydr-x, dywedodd y meddyg fod yr ysgyfant chwith bellach yn normal, ond eu bod wedi dod o hyd i nodiwl bach ar yr ysgyfant de. Ar ôl cael rhagor o brofion, cadarnhawyd fod y nodiwl yn debygol o fod yn cynnwys canser a bod angen ei drin. Cefais fy nghyfeirio at lawfeddyg arbenigol ac unwaith y cafwyd cadarnhad mai canser oedd e, fe ges i lawdriniaeth i dynnu'r nodiwl a dwy ran o dair o'r ysgyfant de ym mis Gorffennaf 2013. Ymhen wyth niwrnod, roeddwn i adref o'r ysbyty, ac ar ôl ychydig o gemotherapi, roeddwn i ar y ffordd i wella.

Rwy'n eithriadol o falch fod y meddyg teulu wedi gweld arwyddion canser ac wedi dechrau rhoi profion i mi mor gyflym. Fe wnaeth dechrau'r driniaeth yn gynnar wahaniaeth mawr ac rwy'n siŵr mai dyna achubodd fy mywyd. Fe fyddwn i'n cynghori unrhyw un sy'n dioddef o symptomau tebyg i fy rhai i i ymweld â'u meddyg teulu ar y cyfle cyntaf."

Darllenwch astudiaethau achos eraill

Helpwch ni i wella'r dudalen hon