Kathryn Davies - Yn ôl ar ei thraed

Gall canser yr ysgyfaint effeithio ar bawb, hyd yn oed y bobl fwyaf iach a ffit, fel yr athro Kathryn Davies (48), ffisiotherapydd a rhedwr marathon.

"Dwi'n gwybod o brofiad beth yw'r effeithiau all ddod yn sgil canser yr ysgyfaint. Fe ges i wybod gyntaf fod gen i ganser yr ysgyfaint ym mis Ionawr y llynedd, a dyw fy nghyngor i ddim wedi newid - os ydych chi wedi bod yn peswch am fwy na thair wythnos, ewch i gael gair gyda'ch meddyg teulu ar y cyfle cyntaf. Mae'n hollol debygol nad oes dim byd difrifol yn bod, Ond efallai ei fod yn rhywbeth sydd angen sylw, ac os caiff ei adnabod yn ddigon cynnar, gall y driniaeth fod yn llawer mwy llwyddiannus.

"Dwi wedi byw bywyd iach erioed. Dwi erioed wedi ysmygu, mae fy neiet wedi bod yn un iachus iawn, ac rydw i wedi bod yn rhedwr brwd ers sawl blwyddyn. Wrth i mi redeg ym Mhenrhyn Gŵyr y teimlais i symptomau gyntaf, sef ychydig bach iawn o beswch, a theimlad pinnau bach yn fy llaw ac wyneb, oedd yn anghyffredin. Fe benderfynais i weithredu ar unwaith a mynd i gael archwilio'r symptomau, ac fe ges i ddiagnosis o ganser yr ysgyfaint. Rodd hynny'n sioc enfawr, ond dyw canser ddim yn gwahaniaethu, a gall effeithio ar unrhyw un, yn enwedig os ydych chi dros 50 oed. Fe faswn i'n annog unrhyw un sy'n dangos symptomau, fel peswch cyson, i fynd i weld eu meddyg ar unwaith.

"Rydw i wedi bod yn cael triniaeth dros yr 16 mis diwethaf ac mi fydda i'n cael profion gwaed a sganiau'n rheolaidd, ond dyw hynny ddim wedi fy atal i rhag gwneud y pethau rwy'n eu caru, a byw fy mywyd fel o'r blaen. Rwy'n teimlo'n iach, dwi'n dal i redeg bob dydd ac fe redais i farathon Caeredin fis diwethaf. Dwi'n bwriadu dal i redeg ar draethau Gŵyr ac efallai y gwna i gwblhau marathon neu ddau yn rhagor, ac yn sicr byddaf yn dal i fwynhau fy mywyd gyda fy ngŵr, Richard."

Darllenwch astudiaethau achos eraill

Helpwch ni i wella'r dudalen hon