Nick Musselle - yn ôl ar y llwybr cywir

Fel cyn aelod o'r lluoedd arfog, mae Nick Musselle (53) o Ruthun, wedi gweithio mewn swyddi sy'n gofyn am gryfder corfforol erioed. Ynghyd â'i gariad at gerdded mynyddoedd, mae ei swyddi wedi'i gadw'n ffit ac iach bob amser. Roedd hi'n sioc annisgwyl iddo felly pan drodd gwichian digon diniwed ei sŵn yn ei frest i fod yn rhywbeth llawer mwy difrifol.

"Fe ges i wybod fod gen i ganser yr ysgyfaint y llynedd. Roeddwn i wedi bod yn dioddef o wich yn fy mrest ond fe wnes i'i anwybyddu, am nad oedd yn ymddangos yn ddifrifol iawn ac ar y pryd, doeddwn i ddim yn meddwl ei bod hi'n werth mynd at y meddyg yn ei gylch. Doedd gen i'r un symptom arall.

"Roedd hi'n hwyrach yn y flwyddyn, a minnau wedi datblygu niwmonia, pan es i at y doctor, wnaeth fy anfon i'r ysbyty. Fe ges i belydr-X a chyfres o brofion, ble daeth hi'n amlwg fy mod i wedi datblygu canser yr ysgyfaint. Yn amlwg roedd hi'n anodd iawn i mi a'r teulu i dderbyn y fath beth, am ei bod hi'n sioc hollol. Dwi ddim yn ysmygwr, rwyf wedi gwneud swyddi corfforol iawn sydd wedi sicrhau mod i'n ffit ac yn iach, felly roedd hyn i gyd, wel... ychydig yn annheg, a dweud y gwir.

"Fe wnes i dderbyn triniaeth ragorol. Ro'n i'n cael profion wythnosol i adnabod y tiwmor ac o fewn pum wythnos i'r prawf cyntaf fe ges i lawdriniaeth i dynnu rhan waelod fy ysgyfant chwith. Ers hynny dwi wedi cael gwybod fy mod i'n glir, a dwi'n mynd yn ôl i gael gwiriadau rheolaidd bob tri mis er mwyn bod yn siŵr nad yw'r canser wedi dod yn ôl.

"O edrych yn ôl, mae yna rai pethau y baswn i wedi'u gwneud yn wahanol. Drwy anwybyddu fy symptom fe wnes i roi fy hun mewn perygl a dywedodd y meddyg wrthyf fy mod i'n ffodus i ddatblygu niwmonia pan wnes i; fel arall, byddai wedi bod yn llawer hwyrach arnyn nhw'n gweld y canser a byddai'r dewisiadau ar gyfer fy nhrin i wedi bod yn fwy cyfyng.

"Mae darganfod canser yr ysgyfaint yn gynnar yn gwella'r cyfle o gael triniaeth lwyddiannus felly os ydych chi wedi bod yn peswch am fwy na thair wythnos, neu os ydych chi'n teimlo allan o wynt neu'n brin o anadl, dywedwch wrth eich meddyg teulu lleol ac ewch i gael eich archwilio. Mae'n fwyaf tebygol nad oes dim byd difrifol o'i le. Ac eto, fe allai fod yn rhywbeth sydd angen sylw."

Darllenwch astudiaethau achos eraill

Helpwch ni i wella'r dudalen hon