Cymerwch Ran

Rydym angen eich cefnogaeth i estyn allan i gymunedau lleol i ddweud wrth bobl fod triniaeth ar gyfer canser yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus os ydym yn darganfod y canser yn gynharach.

Rydym angen eich help i gyrraedd pobl na fyddent efallai'n gweld yr ymgyrch neu'n deall y neges.

Pa weithgareddau fydd yn digwydd a phryd?

Bydd hysbysebion yn ymddangos ar ITV Wales ac S4C, ar orsafoedd radio Cymru, mewn papurau lleol ac ar-lein, ac ar fysiau. Bydd ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth gymunedol yn cymryd lle hefyd ac mae fferyllfeydd dros Gymru gyfan yn hyrwyddo'r ymgyrch gyda phosteri a thaflenni.

Sut gallwch chi helpu pobl yn eich cymuned?

Mae gennych rôl hanfodol i'w chwarae. Gall pobl oedi cyn sôu symptomau am lawer o wahanol resymau. Efallai y byddant yn poeni am wastraffu amser y meddyg teulu. Neu, os ydynt yn credu y gallai fod yn ganser, gallant fod yn ofnus o'i ddarganfod neu'n ofnus o driniaeth.

Rydym yn gwybod bod pobl yn aml yn cymryd cyngor gan ffrindiau, teulu a phobl y maent yn ymddiried ynddynt wrth benderfynu a yw eu symptomau'n ddigon difrifol i weld eu meddyg. Drwy siarad â phobl yn eich cymuned, gallwch eu helpu i ddeall y prif negeseuon a goresgyn unrhyw bryderon.

Pethau y gallwch eu gwneud:

1 Lawrlwythwch y poster ymgyrchu a'i roi i fyny yn eich siopau lleol, siopau trin gwallt neu fannau eraill y byddwch yn ymweld.

2 Sgwrsiwch am yr ymgyrch fel rhan o'ch diwrnod. Gall siarad am yr ymgyrch annog rhywun i wneud apwyntiad neu sôn am symptom maent wedi bod yn cuddio neu nad oeddent yn meddwl ei fod yn ddifrifol. Mae angen i ni annog pobl i siarad yn agored am ganser.

3 Annog pobl i weld eu meddyg Os yw pobl yn poeni am symptomau, rydym yn gwybod eu bod reit aml angen hwb bach gan deulu, ffrindiau neu bobl o'u cwmpas i'w perswadio i ddweud wrth eu meddyg.

Nid ydych angen cefndir meddygol i roi cyngor

Gallwch:

  • Esbonio ei fod yn well sôn wrth y meddyg am symptomau - mwy na thebyg, dyw e ddim yn ddifrifol, ond bod angen ei drin. Ond mai canser yw e, mae ei ddarganfod yn gynt a chael triniaeth yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn.
  • Eu sicrhau fod y meddyg neu'r nyrs yn awyddus i glywed am eu pryderon. Dydyn nhw ddim yn gwastraffu amser unrhyw un.
  • Efallai bod rhai pobl angen help i wneud apwyntiad neu eisiau rhywun i fynd gyda hwy os yw hynny'n briodol.
  • Helpu pobl i deimlo'n fwy hyderus am siarad â'u meddyg drwy gynnig ymarfer beth fyddant yn dweud yn ystod yr apwyntiad gyda hwy. Gallwch awgrymu eu bod yn tanlinellu eu symptomau ar daflen canser ysgyfaint Byddwch yn Glir ar Ganser a mynd ag ef gyda hwy i weld eu meddyg.
  • Eu sicrhau fod eu meddyg yn awyddus i wybod os nad yw eu symptomau yn mynd i ffwrdd, yn newid, neu yn gwaethygu, hyd yn oed os ydynt wedi gweld y meddyg yn barod. Eglurwch ei fod yn bwysig eu bod yn mynd yn ôl a gweld eu meddyg eto.
  • Ofyn i bobl i ddod yn ôl a dweud wrthych sut aeth yr ymweliad i'r meddyg. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi roi hwb iddynt os nad ydynt wedi gwneud unrhyw beth am eu symptomau y tro nesaf y byddwch yn eu gweld.
Cofiwch, nid yw'r ymgyrch hon yn ymwneud â newid ffordd o fyw, yn hytrach mae'n annog pobl i eld eu meddyg teulu os oes ganddynt symptomau.

Mae siarad am ganser yn medru bod yn anodd

Dyma rai awgrymiadau:
Mae nyrs sy'n arbenigo mewn siarad am ganser yn rhoi'r cyngor: "Mae'n bwysig teimlo'n hyderus a cheisio gwneud canser yn rhan naturiol o'r sgwrs - does dim rhaid i chi wybod beth yw'r atebion, siarad amdano yw'r rhan bwysicaf. Dewch o hyd i ymadroddion sydd yn gyfforddus i chi ac ymarfer eu defnyddio.

"Gallwch ddechrau drwy siarad am yr ymgyrch a gofyn iddynt a ydynt wedi gweld yr hysbyseb ar y teledu. Efallai bod rhywun wedi stopio sylwi ar eu peswch, yn enwedig os yw wedi bod arnynt am rai wythnosau, neu'n credu nad yw ddigon pwysig i feddyg edrych arno. Os oes gennych bryderon am rywun neu maent yn crybwyll symptom rydych yn poeni amdano, gallwch ofyn iddynt: 'Ydych chi'n credu ei fod yn syniad da dweud wrth eich meddyg?' ?"

Helpwch ni i wella'r dudalen hon