Yr Ymgyrch

Beth yw Bod yn Glir ar Ganser?

Nod Bod yn Glir ar Ganser yw sicrhau diagnosis cynharach o ganser trwy godi ymwybyddiaeth o'i arwyddion a'i symptomau. Mae'r ymgyrch yn annog pobl â symptomau perthnasol i weld eu meddyg teulu ar unwaith. Bydd ymgyrch canser yr ysgyfaint ledled Cymru yn rhedeg rhwng 11 Gorffennaf - 11 Awst 2016.

Beth yw neges allweddol yr ymgyrch?

Y neges ar gyfer y cyhoedd yw: Wedi bod yn pesychu am dair wythnos? Dywedwch wrth eich doctor.

Pam fod yr ymgyrch hon yn canolbwyntio ar ganser yr ysgyfaint?

Mae cyfradd goroesi canser yr ysgyfaint yng Nghymru yn isel iawn o'i gymharu â gwledydd eraill yn Ewrop. Yng Nghymru, canser yr ysgyfaint yw'r canser trydydd mwyaf cyffredin mewn dynion a'r ail mwyaf cyffredin mewn merched. Bob blwyddyn, mae'n gyfrifol am fwy o farwolaethau nag o ganser y coluddyn a chanser y fron gyda'i gilydd.1

Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o beswch yn barhaus am dair wythnos fel un o'r symptomau allweddol o ganser yr ysgyfaint ac mae'n annog pobl sydd â'r symptom hwn i ddweud wrth eu meddyg.

At bwy mae'r ymgyrch yn anelu?

Mae canser yr ysgyfaint yn fwy cyffredin wrth i bobl heneiddio - mae 98% o'r rhai a gafodd ddiagnosis yng Nghymru dros 50 oed1, felly mae'r ymgyrch wedi ei hanelu at ddynion a menywod yn y grŵp oedran hwn. Mae hefyd wedi ei anelu at ffrindiau a theulu sy'n gallu trosglwyddo gwybodaeth ac annog y person i wneud apwyntiad gyda'u meddyg os ydynt yn poeni.

Mae ysmygu yn achosi mwy nag 8 allan o bob 10 achos o ganser yr ysgyfaint yn y DU. Mae pobl sy'n ysmygu, oedd yn arfer ysmygu, neu wedi bod yn agored i fwg ail-law mewn mwy o risg o ddatblygu'r clefyd.

Er bod ysmygu yn achosi'r rhan fwyaf o achosion canser yr ysgyfaint, nid yw'r hysbysebion yn canolbwyntio ar neges ysmygu; rydym yn gwybod y gall cynnwys neges sy'n gysylltiedig ag ysmygu droi pobl i ffwrdd - efallai bydd ysmygwyr yn teimlo eu bod yn cael darlith, ac efallai na fydd y rhai oedd yn arfer ysmygu, neu erioed wedi ysmygu yn ei weld yn berthnasol iddynt hwy.

Darllenwch daflen canser yr ysgyfaint


1 Canser yr Ysgyfaint yng Nghymru, Uned Deallusrwydd a Gwyliadwriaeth Canser Cymru

Gwybodaeth ddefnyddiol

Gwybodaeth yr ymgyrch

Helpwch ni i wella'r dudalen hon